Svrha projekta Aktivni mladi za lokalni razvoj je doprinijeti osnaživanju lokalne zajednice za jačanje aktivnog sudjelovanja mladih i podizanje kvalitete života mladih u Sisku, Lekeniku i Martinskoj Vesi. Ciljane skupine projekta su mladi bez prijašnjeg iskustva; sudionici dugoročne edukacije o aktivizmu mladih i uključeni u samo- organizirane lokalne aktivnosti. Projektom se želi povećati broj mladih za preuzimanje uloge aktivnih građana koji posjeduju nove kompetencije za zapošljavanje i stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih u svojim zajednicama. Također, projektom se želi povećati broj mladih osposobljenih za lokalno planiranje i provođenje aktivnosti za rješavanje problema u lokalnoj zajednici te povećati znanje i informiranost lokalne zajednice o potrebama, potencijalima, mogućnostima i aktivnostima mladih u svojoj zajednici.


Ovaj kolegij namijenjen je međusobnoj komunikaciji projektnog tima Agencije lokalne demokracije Sisak te slanju dokumentacije i edukacijskih materijala.


Glavna svrha kolegija je brža i redovitija komunikacija projektnog tima s korisnicima, postavljenje svih edukacijskih i dodatnih korisnih materijala koji se koriste tijekom provedbe projekta, međusobna komunikacija aktivnih mladih te razmjena iskustva, ideja, problema i podrške.

Platforma ostaje kao trajni resurs za komunikaciju i učenje aktivnih mladih i nakon završetka projekta.