loading

Yonkers

D-dobrovoljno    P-poverljivo  S-savetovanje   T-testitranje

 

Razgovor između savetnika i klijenta fokusiran na klijenta, sa ciljem da pomogne klijentu da napravi promene u svom ponašanju koje će smanjiti rizik za dobijanje ili prenošenje HIV-a.

Ciljevi DPST- a su:

  1. Prevencija kroz promenu rizičnog ponašanja
  2. Rani pristup tretmanu, brizi i podršci
  3. Smanjenje diskriminacije i stigme

DPST je proces koji se sastoji od savetovanja pre  testiranja, testiranja i savetovanja posle testiranja.

Savetovanje pre i posle testiranja je razgovor između klijenta i savetnika, sa ciljem da pomogne klijentu da napravi promene u svom ponašanju koje će smanjiit rizik za dobijanje ili prenošenje HIV-a.

Savetovanje pre testiranja je razgovor između klijenta i savetnika pre testa. Tokom pretesta  savetnik daje osnovne informacije o: HIV-u i AIDS-u, kako da prepoznaju rizike za HIV infekciju u svom ponašanju, kako da upražnjavaju siguran seks, objašnjava šta je HIV  test i korisnost saznavanja HIV statusa, vrsti testova, načinima prenošenja HIV-a i kako se prenošenje može sprečiti, značenje rezultata testa, imestima na kojima klijent može da dobije dodatne informacije i podršku ukoliko mu je potrebna.

U institutima/zavodima za javno zdravlje (uključujući studentske poliklinike), na teritoriji Republike Srbije postoje DPST centri koji ti omogućavaju da sam doneseš odluku o tome da li želiš da saznaš svoj HIV status. Odluka o testiranju je tvoja i odluku donosiš u poverljivom okruženju  na osnovu informacija koje  se dobio od savetnika.

Testiranje je  proces koji obuhvata uzimanje malog uzorka krvi iz vene  na ruci. Postoje različiti testovi, ali se najčešće koristi ELISA test. Ovim testom se utvrđuje da li u tvojoj krvi ima antitela na HIV ili nema. U slučaju pozitivnog rezultata testa, radi se ponovni test iz istog uzorka krvi, isto metodom, ako je i tada pozitivan radi se potvrdni  test.

Savetovanje posle testiranja je saopštavanje rezulltata klijentu. Bez obzira da li je rezultat pozitivan ili negativan, uvek se lično saopštava klijentu, rezultati se ne saopštavaju telefonom niti šalju poštom. Rezultati testa se čekaju od 24 do 48 sati, u zavisnosti od institucije gde se test radi. Savetovanje posle testiranja ima za cilj da pomogne klijentu da razume rezultat testa i da menja rizično ponašanje u skladu sa rezultatom.

DPST centri rade po principu DOBROVOLJNOSTI (niko te ne može naterati da se testiraš ukoliko to zaista ne želiš) i ANONIMNOSTI (nije ti potreban nikakav dokument, niti je potrebno da kažeš svoje ime ili bilo koje druge podatke o sebi)